ΔΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 11:40

Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018 09:10
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018 09:03

ΔΑΚΕ


Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 06:42
Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2018 14:57
Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2018 14:51

Ε.Ρ.Α.


Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 18:13
Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 19:17
Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 10:58

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ


Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 18:51
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 19:37
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τρίτη, 12 Μάιος 2015 19:06

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Του Σωματείου που εδρεύει στα Ιωάννινα με την επωνυμία
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός


ΑΡΘΡΟ 1


Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

ΑΡΘΡΟ 2


Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο : α)Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
β)Την ανάπτυξη δεσμών φίλιας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
γ)Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επίπεδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευση τους.
δ)Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης, την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και της ταξικής συνείδησης των εκπαιδευτικών.
ε)Τη συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του Ελληνικού Λαού. Για ένα δημοκρατικό ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο και την απελευθέρωση του εκπαιδευτικού ως εργαζομένου. Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.
στ)Την υπεράσπιση του ενιαίου, δημόσιου, υποχρεωτικού και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.


ΑΡΘΡΟ 3


Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί, τα ακόλουθα μέσα :
α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Συνελεύσεις, τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.
β) Συντονίζει τις ενέργειες του με άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς, κ.λ.π. για την προβολή και την προώθηση , θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος .
γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις, κ.λ.π. για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού και τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.
ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο..Ε στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
στ)Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κ.λ,π., δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια και κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.


ΑΡΘΡΟ 4


Πόροι του Συλλόγου, είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, κ.λ.π., δωρεές, κληροδοτήματα, κ.λ.π. Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η είσπραξη της συνδρομής γίνεται κατά το 1/2 με το δώρο των Χριστουγέννων και κατά το 1/2 με το δώρο του Πάσχα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Συγκρότηση του συλλόγου


ΑΡΘΡΟ 5


α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και τακτικά μέλη του είναι: δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Νομό Ιωαννίνων με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο χώρο της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης..
β) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρηση του απ’ αυτό, πάντα κατά τους όρους και προθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ' αυτά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Εγγραφή. Διαγραφή, Αποχώρηση - Υποχρεώσεις και. Δικαιώματα Μελών


ΑΡΘΡΟ 6 : Εγγραφή μελών


Για να γίνει κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παραγρ. α του παρόντος καταστατικού πρόσωπα μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή έκτακτη Γ. Σ. με αίτηση του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ' αυτή από το Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει, την αίτηση εγγραφής, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή


ΑΡΘΡΟ 7


Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που
1) καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
2)αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του-Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους. 3) αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
4)χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και
5)αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
Εννοείται πως μέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο που είναι έξω από τη- δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση την ιδιότητα του μέλους. Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωση της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης.
Προϋπόθεση συζήτησης της αίτησης του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφληση τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για' ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητα του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
Δεν διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση στο Δ. Σ. της Δ.Ο.Ε. Αντίθετα, διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό αυτό.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητας του, να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση στο Δ.Σ. το οποίο αν διαφωνεί υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.


ΑΡΘΡΟ 8


Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωση του στο Δ. Σ., η οποία και πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη εισφορών. Τα μέλη • και μετά την. αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης τους.


ΑΡΘΡΟ 9 : Υποχρεώσεις μελών


Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
α) Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση του Δ.Σ. και Γ.Σ. και είτε τακτική είναι ,είτε έκτακτη.
β)Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
γ) Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες, δουλειάς που καταρτίζουν τα .όργανα του Συλλόγου και γενικά βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.
δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ. Σ. και του Δ. Σ. ακόμη κι αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ' αυτές, να ενημερώνουν το Δ. Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 10 : Δικαιώματα μελών


Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στις Γ.Ε. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα ημερήσιας διάταξης 'κα.ι-ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να εκλέγουν και να διοίκησης του Συλλόγου.
γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και δ) Να υποβάλλουν προβλήματα - αιτήματα τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Όργανα του Συλλόγου


ΑΡΘΡΟ 11


Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.


Α ' Γενική Συνέλευση


ΑΡΘΡΟ 12


Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
1)Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ, και την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.
2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και^ τον απολογισμό του Συλλόγου.
3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται απόφαση της σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
4)Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ και Ε.Ε.
5)Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει στη δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών στο ΠΥΣΠΕ.
6)Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου και 7)Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του .


ΑΡΘΡΟ 13 Σύγκληση Γ.Σ.


1)Η Γ. Σ. συγκαλείται από το Δ. Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μία κατά ,τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο και μία κατά το μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει εγγράφως με υπογραφές το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
2)Κατά τη Γ.Σ. του Μαΐου ή Ιουνίου εκλέγονται (ανά διετία) νέο Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπρόσωποι για τη Δ.Ο.Ε. με διετή θητεία, αρχής γενομένης από το Μάιο ή Ιούνιο 1989.
3)Κατά τη, Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου μπαίνει υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη και λογοδοσία των αντιπροσώπων από τη συμμετοχή τους σε όποιες Γ.Ε. ή Συνέδρια της Δ.Ο.Ε.
4)Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ. Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνηση του δε ή ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της.
5)Η Γ. Σ. Η δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Δύναται να αναγραφεί νέο θέμα στη Ημερήσια Διάταξη και να συζητηθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων παρόντων στη Γ. Σ. μελών.
6)Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της .έκτακτης και επείγουσας Γ. Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ. Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ. Σ. και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος κι αν αυτός κωλύεται ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.


ΑΡΘΡΟ 14 : Απαρτία.


Η Γ. Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν:· υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά 2-15 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτής της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην, αρχική πρόσκληση της. Ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση .
Η Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ ‘αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών .Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες ,οπότε είναι αρκετή η παρουσία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


ΑΡΘΡΟ 15


Στις Γ.Σ, δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο με απόφαση της
Γ. Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΡΘΡΟ 16 : Αποφάσεις


Οι αποφάσεις των Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ.Σ. κατά το άρθρο 13 και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής, Προέδρου , αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ. Σ. αποφάσισε διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.


ΑΡΘΡΟ 17 : Διαδικασία στη Γ.Σ.


Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. πενταμελές (5 μέλη) Προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο ,από τους δύο αντιπροέδρους και δύο πρακτικογράφους . Ο πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης ,συνεπικουρούμενος από τους δύο αντιπροέδρους και δύο πρακτικογράφους, αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. καλώντας στο βήμα τους ομιλητές ή σταματώντας τους και θέτοντας τα θέματα προς ψηφοφορία .Οι δύο πρακτικογράφοι τηρούν τα πρακτικά των εργασιών της Γ.Σ. και τα προσυπογράφουν από κοινού με τον πρόεδρο της Γ.Σ
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχόμενων οργάνων , η οποία και προοδεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Ε.Ε. η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών .
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων το προεδρείο της Γ.Σ. καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών , κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον πρόεδρο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.


ΑΡΘΡΟ 18 Σύστημα εκλογών


1)Η εκλογή των οργάνων του συλλόγου και των αντιπροσώπων στην ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2)Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ψηφοδέλτιο χωριστά για κάθε όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία) ένα ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και στο άλλο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται υποψήφιοι για τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία
3) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο
4) Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το προεδρείο και την Ε.Ε. και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου (5) πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
5)Πριν από την ψηφοφορία δίνεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματα τους.
6)Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψήφιων με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων δι-αιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή τ-ην Ε. Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
7)Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο που είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
8)Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες μόνο ή εκλέγεται τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
9)Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή ,κατανέμονται από μια τους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.
10)Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μια έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
11)Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.
12)Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη σε φάκελο λευκό.
13) Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Δ.Σ. και την Ε.Ε. γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια <ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ>, και ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται φράση "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών.
Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει, θα ακολουθεί η λέξη "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ" και στη συνέχεια τα ονόματα των υποψήφιων μελών με αλφαβητική σειρά.
14) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. μέχρι σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι σταυρούς για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ' αποτελέσει λόγο ακυρότητας του.


ΑΡΘΡΟ 19 : Εκλογική διαδικασία


Η Εφορευτική Επιτροπή θα φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
1)Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
2)Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.
3)Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
4)Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.


Β ' Διοικητικό Συμβούλιο


ΑΡΘΡΟ 20


Το Σύλλογο διοικεί Δ.Σ. 11/μελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του νέου Δ.Σ. Εξυπακούεται πως αν για οποιονδήποτε λόγο εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την παρέλευση της 2ετίας η θητεία του παλαιού Δ.Σ. λήγει οπωσδήποτε με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του παλαιού θεωρούμενου ότι παραιτείται του υπολοίπου της θητείας του. Η δε θητεία αυτού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μέχρι το τέλος της οριζόμενης θητείας του προηγούμενου.


ΑΡΘΡΟ 21 Συγκρότηση Δ. Σ.


1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) το Γενικό Γραμματέα, δ) τον Ταμία, ε) τον Ειδικό Γραμματέα, και έξι (6) Μέλη.
2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι' αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, το αργότερο σε πέντε (5) μέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Η εκλογή για τις θέσεις του πρώτου (1ου) εδαφίου του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη
συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτα>ση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) μέρες από την πρώτη ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ.. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του δεκαπενθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία αρκεί η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωσης ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.


ΑΡΘΡΟ 22 : Παράδοση της διοίκησης


Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ. Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση , του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 23 Συνεδριάσεις –απαρτία- λήψη αποφάσεων


1)Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ·ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστο μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2)Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστο δύο μέρες πριν τη
συνεδρίαση. Στις έκτακτες, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
3)Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στην πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή, ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.
4) Μέλος του Δ,Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τ ρε ι ς διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
5)Σ' όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή πριν από την επόμενη συνεδρίαση.


ΑΡΘΡΟ 24 : Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


1)Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
2)Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
3)Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και την προώθηση διαφόρων θεμάτων.
4) Προβαίνει στ ι ς αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου
5) Αποφασίζει για αποστολές στο εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων
6) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.
7) Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γεν Συνελεύσεις.
8) Εκτελεί αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
9) Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια
10)Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των εισφορών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους .
11)Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
12)Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 25 : Αντικατάσταση μελών Δ.Σ


1) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψήφιων ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
2) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη του ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμη τους σε έδρες.
3)Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.
4)Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
5)Κάθε παραίτηση μέλους του Δ. Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
4)Σε περίπτωση που παραιτούνται 6 μέλη ή λιγότερα από 6 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν ,τότε_ τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γεν. Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ. Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.


ΑΡΘΡΟ 26 : Αρμοδιότητες Προέδρου


1) ΟΠρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γ. Σ., φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, διοικητικές, κ.λ.π. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
2) Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.


ΑΡΘΡΟ 27 : Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου


1)Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ' όλες του τις αρμοδιότητες.
2)Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφαση του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 28 Α: Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα


Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα .εντάλματα πλερωμής, συντάσσει, τα ,πρακτικά των συνεδριάσεωνΔ.Σ. και των έκτακτων Γ.Σ. και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών


ΑΡΘΡΟ 28 Β Αρμοδιότητες Ειδ. Γραμματέα


Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα, ο/η Ειδικός/ή Γραμματέας αναπληρώνει τον/την Γενικό/ή Γραμματέα ασκώντας τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 28"'του Καταστατικού του Συλλόγου. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πράξη του να του αναθέσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα


ΑΡΘΡΟ 29 : Αρμοδιότητες Ταμία


Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών .και κάθε εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει, με Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.


Γ ' Ελεγκτική Επιτροπή


ΑΡΘΡΟ 30


Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ. Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και" ένα Γραμματέα.


Δ΄ Αντιπρόσωποι στις Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.


ΑΡΘΡΟ 31


Από τη Γ. Σ. του Μαΐου ή Ιουνίου εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου για τη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με διετή θητεία και σύμφωνα με το Ν.1264/82.


Ε' Σύνδεσμοι - Αντιπρόσωποι Σχολείων


ΑΡΘΡΟ 32


Για να μπορεί το Δ.Σ. να ενημερώνεται καλύτερα στα προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου ορίζονται σε κάθε σχολείο, από 3/θ και πάνω,
ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός σύνδεσμος από τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν σ 'αυτό. Οι σύνδεσμοι ορίζονται με μυστική ψηφοφορία από το σύλλογο
διδασκόντων του σχολείου.
Οι σύνδεσμοι και οι αναπληρωτές τους:
α) Για κάθε ενέργεια τους πρέπει να έχουν την έγκριση του Δ.Σ του Συλλόγου. β)Ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων και μεταφέρουν τις απόψεις τους στο Δ. Σ. του
Συλλόγου.
γ) Διακινούν τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. δ) Τηρούν συνδικαλιστικό αρχείο στο σχολείο τους.
Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να εξασφαλιστεί στέγη συνδέσμων περιοχής Κόνιτσας σαν παράρτημα του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε


ΑΡΘΡΟ 33 Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση Συλλόγου


Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία γιο το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/2 συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.


ΑΡΘΡΟ 34


Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται
ειδικά, γι' αυτό το σκοπό, η οποία και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 35 : Σφραγίδα


Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και μέσα 1985.


ΑΡΘΡΟ 36


0 Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε., δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.


ΑΡΘΡΟ 37


Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 37 άρθρα και προήλθε από την τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,7,12,13,16,17,20,21,28α, 28β,35 και 37 του προηγούμενου καταστατικού, όπως αυτά συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στο σύνολο τους, κατά τις εργασίες της Καταστατικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου την ημέρα Τετάρτη στις 2 Ιουνίου 2010 (02/06/20100).Αρχίζει από την ημέρα που θα εγκριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευτεί σε Ειδικό Βιβλίο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ