Εκτύπωση

ΑΙΤΗΣΗ

(διαγραφής μέλους)

Του/της ………………………………………………..

…………………………………………..……

όνομα πατέρα: ………………………………

ειδικότητα (ΠΕ): ……………………………

ΑΜ: …………………………………..………


Σχολείο οργανικής θέσης: ………………..

…………………………………………………


Σχολείο που υπηρετώ: ……………………

………………………………………………...

Τηλ. Σχολείου: ……………………………..


Έτος εγγραφής στο Ταμείο: ……………….


Δ/νση κατοικίας: …………………………….

………………………………………………...

Τηλ. Κατοικίας: ……………………………..

Τηλ. Κινητό: ………………….…………….

email: ……………………………………….


ΘΕΜΑ: «Διαγραφή μέλους»


Ιωάννινα, …………………………… 201….

 

Προς


Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

 

Σας παρακαλώ να με διαγράψετε από τις καταστάσεις των μελών του Ταμείου  Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων και να μου επιστρέψετε το ποσό που δικαιούμαι από τις συνδρομές που έχω καταβάλει ως τώρα, λόγω του ότι συνταξιοδοτούμαι/-ήθηκα στις ..…../……./201…. ή (άλλος λόγος, ποιος) ………………….……………………….

…………………………………………………

Επίσης σας δηλώνω ότι την περίοδο αυτή εκκρεμεί επιστροφή οικονομικού βοηθήματος που έχω πάρει κατά το παρελθόν και το οποίο λήγει στις ………………………………... Υπολείπονται .…… δόσεις με οφειλόμενο το ποσό των ……………… € το οποίο θα αποπληρώσω πριν την καταβολή της παραπάνω επιστροφής που δικαιούμαι.


Ο/Η αιτ…………………

 

 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ