ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΙΔΡΥΣΗ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ιωαννίνων από τους υπηρετούντες δασκάλους και Νηπιαγωγούς στο Νομό Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με την επωνυμία:

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, (στο εξής Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.) είναι η οικονομική εξυπηρέτηση των μελών του με οικονομική ενίσχυση και έκτακτα βοηθήματα των εκ τούτων αναξιοπαθούντων.

 

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3ο

Μέλη του (Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.) εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ληφθεί μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης:

α) Όσοι και όσες συμπλήρωσαν το 22 έτος της ηλικίας τους και εφ’ όσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νομικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι Εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν οργανικά σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων με τον όρο να είναι μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων που ανήκει στη δύναμη των Συλλόγων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και

 

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία στο Νομό Ιωαννίνων και μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με τον όρο να είναι μέλη του ανωτέρου Συλλόγου.

γ) Μέλος που διαγράφηκε με αίτησή του δεν αναγράφεται πριν περάσει διετία από τη διαγραφή του.

Άρθρο 4ο

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητεί την εγγραφή του στο Μητρώο δηλώνοντας:

1. Ότι κατοικεί και διαμένει στο Νομό Ιωαννίνων με ακριβή διεύθυνση και τηλέφωνο.

2. Ότι έχει συμπληρωμένο το 22ο έτος της ηλικίας του.

3. Ότι είναι Δάσκαλος ή Νηπιαγωγός και ότι είναι μέλος Δασκαλικού Συλλόγου ή Προϊστάμενος Δ/νσης και Γραφείου Π.Ε. ή Σχολικός Σύμβουλος μέλος επίσης Δασκαλικού Συλλόγου.

4. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις Νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον κρίνει την αίτηση βάσιμη την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.

Αν απορριφθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφανθεί οριστικά για την εγγραφή ή μη του ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου.

 

    ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 5ο

Διαγραφή μέλους, γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Όταν το μέλος το ζητήσει ή μετατεθεί σε άλλη θέση εκτός Νομού Ιωαννίνων ή παύσει να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ταμείο για ένα έτος ή συνταξιοδοτηθεί.

β) Μέλος διαγράφεται ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, όταν επιδείξει διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.

γ) Δεν γίνεται δεκτή αίτηση διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν αυτό απαλλαγεί από κάθε διαχειριστική ευθύνη από τη Γεν. Συνέλευση.

δ) Δεν γίνεται δεκτή αίτηση διαγραφής μέλους πριν την παρέλευση έτους από την εγγραφή του.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

α) Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει :

Εισφορά που θα καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις από ευρώ 25.

Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

β) Το μέλος που διαγράφεται ύστερα από αίτησή του, δικαιούται μέσα σ’ ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης διαγραφής του να λάβει από το Ταμείο το 80% των εισφορών του.

γ) Το ανωτέρω ποσό του προηγουμένου εδαφίου, εγγράφεται ως έσοδο του Ταμείου και δεν επιστρέφεται στο δικαιούχο εάν δεν ζητηθεί μέσα σε δύο χρόνια από το διαγραφόμενο μέλος.

δ) Μέλος διαγραφόμενο πριν την παρέλευση έτους από της εγγραφής του χάνει το δικαίωμα επιστροφής της ετήσιας εισφοράς.

ε) Οι διαγραφόμενοι λόγω απολύσεως ή λόγω θανάτου, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό των εισφορών τους και το ποσό που αναλογεί από την ετήσια κατανομή κερδών.

στ) Στην περίπτωση θανάτου μέλους του Σωματείου καταβάλλεται ειδική βοήθεια στην οικογένειά του η οποία αποφασίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.

ζ) Μέλος που έλαβε οικονομική ενίσχυση ή βοήθημα και διαγράφεται με αίτησή του δεν μπορεί να εισπράξει τις εισφορές της παραγρ. β΄ εάν δεν περάσει 2/ετία από την ημέρα που εξόφλησε την οικονομική ενίσχυση ή εισέπραξε το βοήθημα.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Πειθαρχικές κυρώσεις είναι:

1. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα εξάμηνο.

2. Προσωρινή αποβολή διάρκειας ενός έτους, εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις. Και οι δυο αυτές ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν ανακαλούνται και

3. Οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται σε απολογία μέσα σε τακτική προθεσμία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν απολογηθεί τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει και χωρίς αυτή. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί ν’ ασκηθεί η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, να ελέγχουν σ’ αυτές τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Γεν. Συνελεύσεις για κάθε θέμα που μπαίνει για ψήφιση και αφορά τους σκοπούς του σωματείου, δικαιούνται επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας και εξυπηρέτησης που επιδιώκεται νόμιμα από το σωματείο.

   ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 9ο

Πόροι του Ταμείου είναι:

1. Τα ποσά που καταβάλλονται από τα μέλη για την ετήσια τακτική συνδρομή τους.

2. Οι κρατήσεις που εισπράττονται σε ύψος 3% από τις χορηγούμενες οικονομικές ενισχύσεις.

3. Τα προκύπτοντα κέρδη από τις διάφορες προμήθειες και συμβάσεις.

4. Τα από τις Σχολικές Επιτροπές, Δήμους, Κοινότητες, Εκκλησιαστικές Επιτροπές ή άλλα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή πρόσωπα, χορηγούμενα χρηματικά ποσά υπέρ του Ταμείου και κάθε είδους δωρεά.

5. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις, παραστάσεις και εράνους.

6. Τα από τα διαγραφέντα μέλη μη ζητηθέντα ποσά των ατομικών μερίδων.

7. Η τυχόν από τη Γεν. Συνέλευση αποφασιζόμενη έκτακτη εισφορά.

8. Οι τόκοι των καταθέσεων και

9. Τα έσοδα που θα προέλθουν από τη διάθεση εντύπων.

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10ο

Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. κατανέμονται όπως παρακάτω:

α) Το 80% των καταβαλλομένων εισφορών αποτελεί την ατομική μερίδα κάθε μέλους.

β) Το 20% των καταβαλλομένων εισφορών, οικ. κρατήσεις του 3% από τις παρεχόμενες οικονομικές ενισχύσεις, τα έσοδα από τα διατιθέμενα έντυπα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο αποτελούν τα ακαθάριστα κέρδη του Ταμείου.

Από τα έσοδα αυτά αφαιρούνται τα γενικά έξοδα του Ταμείου, εκείνο δε που απομένει αποτελεί τα καθαρά κέρδη του Ταμείου για κάθε διαχειριστική περίοδο.

γ) Από τα καθαρά αυτά κέρδη αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον 10% για τη δημιουργία και συντήρηση αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου. Μέρος του αποθεματικού σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% του όλου ποσού με  απόφαση των 2/3 των μελών Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία, μπορεί να διανεμηθεί και να διατεθεί.

δ) Τα καθαρά κέρδη που απομένουν είτε κατανέμονται ισομερώς στη μερίδα εκάστου μέλους στα ήδη εγγεγραμμένα από το προηγούμενο οικονομικό έτος μέλη είτε αξιοποιούνται σε δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ε) Η διαχείριση του Ταμείου γίνεται από το Δ.Σ. με βάση ετήσιο προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί από τη Γεν. Συνέλευση.

στ) Τα χρηματικά ποσά του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. που δεν βρίσκονται σε κίνηση, καταθέτονται σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια.

 ζ) Τα μέλη του Ταμείου που συνταξιοδοτούνται και ετίμησαν το Ταμείο πλέον της 10ετίας ως μέλη, λαμβάνουν ως επιβράβευση ποσοστό 10% επιπλέον επί του ποσού που δικαιούνται από τη διαγραφή – επιστροφή εισφορών.

 

   ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 11ο

α) Το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. διοικείται από τη Γεν. Συνέλευση των μελών και του εκλεγμένου ανά διετία από αυτή και διά μυστικής ψηφοφορίας Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από (7) επτά τακτικά μέλη και (3) τρία αναπληρωματικά.

β) Για τον έλεγχο διαχείρισης και της όλης δράσης του Δ.Σ. εκλέγεται ανά διετία, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 12ο

Κατά την Τακτική Γεν. Συνέλευση κι αφού παρέλθει 2ετία γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι ταμειακά εντάξει.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιοτήτων πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της Γεν. Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο με ονομαστική σειρά πρώτα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και στη συνέχεια για την Ε.Ε.

Το ψηφοδέλτιο ανακοινώνεται με ευθύνη του Δ.Σ. στη Γ.Σ. πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, αναρτώνται δε πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων σε εμφανή μέρη της αίθουσας.

Εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά ψήφων για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρείς (3) πρώτοι κατά σειρά ψήφων για την Ελεγκτική Επιτροπή, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Άρθρο 13ο

Οι Αρχαιρεσίες ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια ενώπιον τριμελούς εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, γίνονται δε ως εξής :

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αφού αναλαμβάνει τα καθήκοντά της τοποθετεί επάνω στο τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται. Ύστερα μοιράζει τα ψηφοδέλτια ανά ένα, σε όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, εξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας και καλεί του εκλογείς να ψηφίσουν. Για την εξυπηρέτηση των εκλογέων μπορεί η Γ.Σ. να ορίσει περισσότερες της μίας Εφορευτικές Επιτροπές τοποθετώντας και ισάριθμες ψηφοδόχους.

Κάθε εκλογέας, αφού γίνει η εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην ψηφοδόχο και εγγράφεται στην κατάσταση ψηφισάντων (Ονοματεπώνυμο και Αριθ. Μητρώου).

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κι ενώπιον των παρισταμένων μελών, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων καταρτίζοντας γι’ αυτό πίνακα διαλογής.

Μετά τα αποτελέσματα ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζει τη σειρά των αναπληρωματικών ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες για το Δ.Σ. και Ε.Ε. και οι αναπληρωματικοί κατά σειρά, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης. Παραδίδεται δε ύστερα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με πρωτόκολλο παραλαβής μαζί με όλα τα σχετικά των εκλογών.

   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 14ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται σε τριμελή από τα μέλη του Σωματείου Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όπως παραπάνω από τη Γεν. Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά τις εκλογές συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της που αφορούν τους ελέγχους που πραγματοποίησε, καθώς και οι εκθέσεις της που συντάχτηκαν για τη Γεν. Συνέλευση.

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την ημέρα της εκλογής του και συγκαλείται από το μέλος που πλειοψήφησε, ή από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και το Βοηθό Ταμία. Θεωρείται δε σε απαρτία το Δ. Σ. όταν παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του.

β) Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο, παρουσία και της Ελεγκτικής Επιτροπής, το αρχείο και την περιουσία του Ταμείου, συντάσσει δε σχετικό πρακτικό σε ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται για την παραλαβή και την παράδοση του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές το συγκαλέσει ο Πρόεδρος, ο Ταμίας ή τέσσερα από τα μέλη του.

δ) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής, τιμητική και άμισθη.

ε) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

στ) Μπορεί να χορηγηθούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα μέλη τα οδοιπορικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας .

ζ) Μπορεί το Δ.Σ. με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του σε έκτακτες περιπτώσεις, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, να προσλάβει ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες από τα μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. ή από μη μέλη, με αποζημίωση για την εργασία τους. Η εργασία τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί και τον έλεγχο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνυπεύθυνα έναντι του σωματείου για τις από αμέλεια ή παραδρομή ζημιές του Σωματείου και μπορούν ν’ ανακληθούν από την Γεν. Συνέλευση, με απόφαση που θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των παρόντων, της Γεν. Συνέλευσης που έχει απαρτία κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 16ο

Έργο του Δ.Σ. είναι η διοίκηση του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. και η ανάπτυξη των πόρων και των εργασιών του και η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις εντολές της Γεν. Συνέλευσης.

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α έργο του Δ.Σ. είναι:

1. Η σύγκληση Γεν. Συνέλευσης και ο καθορισμός των θεμάτων εργασίας.

2. Ο καταρτισμός του προϋπολογισμού και του απολογισμού.

3. Η παροχή βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

4. Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

5. Η εκτέλεση έργων και προμηθειών που εξυπηρετούν οικονομικά τους σκοπούς του σωματείου.

6. Η διαγραφή μελών σύμφωνα με το καταστατικό.

7. Ο διορισμός των βοηθών του Ταμία, του ειδικού Γραμματέα, των λογιστών και των αποθηκάριων.

8. Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου.

9. Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και η υποβολή για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από εξουσιοδότησή του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των αρχών, σε όλες αυτού τις σχέσεις και διαφορές.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων, δίνει το λόγο σ’ εκείνους που θέλουν να μιλήσουν με τη σειρά και αφαιρεί το λόγο από εκείνους που παρεκτρέπονται. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και μαζί με το Γραμματέα υπογράφει όλα γενικά τα έγγραφα καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ.

Τον Πρόεδρο απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν κωλύεται και τούτος ο αρχαιότερος σε υπηρεσία από τα υπόλοιπα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή όλα τα στοιχεία που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα στις προθεσμίες και τα νομικά πλαίσια.

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση μέσα σ’ ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους στη Γεν. Συνέλευση.

Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει την Ελεγκτική Επιτροπή για κάθε ανωμαλία που παρουσιάζεται.

 

 Άρθρο 18ο

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου καθώς και το Μητρώο Μελών.

Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

Το Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδ. Γραμματέας. Σε περίπτωση που απουσιάζει και ο Ειδ. Γραμματέας αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή αυτού που εισπράττει, τις δύο εξαμηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Ταμείου (Σωματείου), ειδικά δε τις εισφορές των μελών μπορούν να τις εισπράξουν οι εκκαθαριστές με βάση συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή ύστερα από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ.

Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο του δικαιούχου.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε χρηματική απώλεια ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του σωματείου, δικαιούται όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 2.000 ευρώ για επείγουσες δαπάνες του σωματείου.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία ύστερα από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης στο τέλος δε του χρόνου υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό ), και της περιουσίας του σωματείου.

Υποβάλλει κάθε εξάμηνο, ύστερα από την είσπραξη των συνδρομών, στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους.

Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και δεν εκτελεί όσα από αυτά ορίζονται κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με το πρώτο από τα αναπληρωματικά μέλη. Στην απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 Άρθρο 20ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

  ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 21ο

Από το Δ.Σ. τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: (έντυπα ή σε ηλεκτρονική μορφή).

1.- Βιβλίο αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεων.

2.- Βιβλίο παράδοσης και παραλαβής του Τ.Α.Ε.Π,Ε.Ν.Ι.

3.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Βιβλίο Μητρώου Μελών.

5.- Βιβλίο Ταμείου.

6.- Μπλόκ αποδείξεων είσπραξης εσόδων ταμείου.

7.- Μπλόκ αποδείξεων πληρωμής εξόδων.

8.- Βιβλίο αποδείξεων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων.

9.- Βιβλίο χορηγούμενων βοηθημάτων.

10.- Βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων Τράπεζας.

11.- Βιβλίο πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.

12.- Βιβλίο Απολογισμών και Προϋπολογισμών Ταμείου.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22ο

α) Το μέλος της Ε.Ε. που πλειοψήφησε ή αν αμελήσει αυτό, το δεύτερο κατά σειρά, συγκαλεί μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή τα εκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου της.

β) Η Ελεγκτική Επιτροπή παρευρίσκεται κατά την παραλαβή και παράδοση του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. μεταξύ του απερχομένου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά.

γ) Η Ε.Ε. προβαίνει υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο στον έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Η Ε.Ε. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μελών, όσες φορές κατά τον έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε σοβαρές διαχειριστικές ανωμαλίες ή παρανομίες από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος για τα συμφέροντα του Ταμείου και εισηγείται την ανάγκη του καταλογισμού ευθυνών και διορισμού προσωρινού Δ.Σ. μέχρι της απαλλαγής από κάθε ευθύνη.

Συντάσσει έκθεση για τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δ.Σ. και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Άρθρο 23ο

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης του Ταμείου αρχίζει από την 1η Γενάρη κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκέμβρη του ίδιου έτους.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Άρθρο24ο

Χορηγούνται από το Ταμείο, με ενέργειες του Δ.Σ., στους αναξιοπαθούντες εφάπαξ (σε μία δόση) ή με δόσεις συνολικό ποσό ίσο με το 1/2 των ετήσιων εισφορών ή και πλέον ανάλογα με την παρουσιαζόμενη ανάγκη και τη δυνατότητα του Ταμείου στις παρακάτω περιστάσεις τα δικαιολογητικά των οποίων θα οριστούν με τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου.

1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους ή μέλους της οικογένειας αυτού.

2. Στην περίπτωση απόλυσης μέλους από τη δημόσια υπηρεσία, χωρίς την αίτησή του και χωρίς υπαιτιότητά του.

3. Στην περίπτωση σοβαρού ατυχήματος μέλους, ή μέλους της οικογένειάς του για το οποίο υπάρχει απόλυτη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

4. Σε περίπτωση σοβαρής και πολυδάπανης ασθένειας μέλους ή μέλους της οικογένειάς του.

5. Σε κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μέσα στο ίδιο έτος (οικονομικό έτος) βοηθήματα που το σύνολό τους να υπερβαίνει το ½ των ετήσιων εισφορών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο25ο

α.- Χορηγούνται από το Ταμείο με ενέργειες του Δ.Σ. στα μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. χρηματικά ποσά ίσα με τα έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους τα οποία εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.

Οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται στα μέλη ύστερα από αίτησή τους έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά μέλος :

1.- Στην περίπτωση γάμου μέλους ή μέλους της οικογένειάς του.

2.- Στην περίπτωση που θέλει να αντιμετωπίσει έξοδα σπουδών των παιδιών του, που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή αντιμετωπίζει πολυδάπανη ασθένεια μέλους της οικογένειάς του.

3.- Στην περίπτωση που αγοράζει ή χτίζει πρώτη κατοικία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4.- Σε κάθε άλλη περίπτωση την οποία ήθελε ορίσει η Γεν. Συνέλευση των μελών ή το μέλος που ζητάει οικονομική ενίσχυση δικαιολογήσει με επιχειρήματα την αναγκαιότητα χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

β.- Δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση σε κανένα μέλος , αν δεν έχει εξοφλήσει την προηγούμενη οικονομική ενίσχυση ή με τη χορήγηση της νέας η συνολική διάρκεια εξόφλησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 24 μηνιαίες δόσεις.

γ.- Τα εν λόγω ποσά προέρχονται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές των μελών. Για κάθε οικονομική ενίσχυση που χορηγείται γίνεται προκαταβολικά κράτηση υπέρ του Ταμείου ποσοστού 3%, το οποίο μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και το οποίο θα διατίθεται για τις ανάγκες του Ταμείου.

δ.- Για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται ο ενδιαφερόμενος υπογράφει απόδειξη ανάληψης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία παραμένει στο αρχείο σε ιδιαίτερο φάκελο του λαμβάνοντος την ενίσχυση και επιστρέφεται στον ίδιο μη έχοντας το Ταμείο το δικαίωμα να κάμει χρήση αυτής της δήλωσης παρά μόνο για τη διεκδίκηση των χρημάτων και εξουσιοδότηση προς τον εκκαθαριστή αποδοχών του, βάσει των οποίων γίνεται η εξόφληση της ενίσχυσης.

ε.- Μέλος που απέδειξε κακοπιστία και δολιότητα κατά την εξόφληση των οφειλομένων διαγράφεται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Ι. και δεσμεύεται το ποσό της ατομικής μερίδας του μέχρι την εξόφληση των χρεών του.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Άρθρο26ο

Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση προϋπολογισμένες δαπάνες από τα κεφάλαια του Ταμείου, να προβαίνει, ύστερα από απόφασή του, στην εκτέλεση διαφόρων έργων, που εξυπηρετούν οικονομικά τα μέλη του Ταμείου π.χ.

1.- Να διενεργήσει διάφορες προμήθειες ειδών ή να ιδρύσει πρατήρια πωλήσεως ειδών με ικανοποιητικές τιμές.

2.- Να συνάψει συμβάσεις, με διάφορους επαγγελματίες ιδιώτες, εμπορικούς οίκους και ιδρύματα, με ωφέλεια των άλλων μελών.

3.- Να οργανώσει και να ενεργήσει διάφορες μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές για τα μέλη, με σοβαρά ελαττωμένα τα έξοδα κινήσεως και διαμονής και διατροφής.

4.- Να οργανώσει θερινές κατασκηνώσεις για τα μέλη με μικρή χρηματική συμμετοχή των συμμετεχόντων μελών.

5.- Να βοηθάει και να διευκολύνει τα μέλη με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

6.- Να ιδρύσει λέσχη μελών.

 

     ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο27ο

Το Ταμείο έχει σφραγίδα που φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης 1989 και γύρω τις λέξεις : ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Άρθρο28ο

 

    ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Γεν. Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις γίνονται μία φορά το χρόνο το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους.

Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις πραγματοποιούνται όσες φορές αυτές κριθούν απαραίτητες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει το 1/10 τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφεται το θέμα που θα συζητηθεί.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παραβρέθηκαν σ’ αυτές το 1/3 τουλάχιστο των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται νέα ύστερα από 3 μέρες κι αφού περάσουν λιγότερες από 10, με τα ίδια θέματα. Αν και σ’ αυτή τη συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών και της οποίας η απαρτία υπολογίζεται στο 1/3 τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών.

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στην τρίτη συνέλευση, δεν μπορεί να συγκληθεί με το ίδιο θέμα πριν περάσει ένας μήνας νέα συνέλευση, αν δεν συγκληθεί με την εκπνοή του μηνός νέα συνέλευση αυτή θεωρείται άκυρη.

Για τη λήψη της απόφασης όμως για τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο29ο

 

Οι προσκλήσεις για τη Γεν. Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται και από τον Γεν. Γραμματέα με τη φροντίδα του οποίου στέλνονται ταχυδρομικά σε καθένα από τα μέλη, πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν την ορισμένη ημέρα της Γεν. Συνέλευσης.

Η πρόσκληση αναγράφει με λεπτομέρεια τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία του Σωματείου δημοσιεύεται δε και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Σωματείου.

Άρθρο30ο

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του περασμένου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που αναφέρεται στον έλεγχο που πραγματοποίησε. Ύστερα η Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.

Κατά την Γεν. Συνέλευση εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους που αρχίζει, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο31ο

Το σωματείο διαλύεται μόνο αν παραμείνουν σε αυτό εγγεγραμμένα λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα λόγοι.

Στην περίπτωση που μπαίνει θέμα διάλυσης του Σωματείου απαιτείται στη Γεν. Συνέλευση, που συγκαλείται νόμιμα για το σκοπό αυτό με τα 2/3 από τα ταμειακά εντάξει μέλη και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Στην περίπτωση που διαλυθεί το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η δε απομένουσα περιουσία σε χρήματα, κινητά ή ακίνητα περιέχονται στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων στον οποίο παραδίνεται και το αρχείο.

Άρθρο32ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με τον οποίο θα καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του σωματείου.

Μέχρι της σύνταξης, έγκρισης και ισχύος του εσωτερικού κανονισμού, θα εφαρμόζονται ως έχουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

            Ιωάννινα, 31 Οκτωβρίου 2016

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2017 20:37
 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ