Εκτύπωση

ΑΙΤΗΣΗ

(χορήγησης οικονομικού βοηθήματος)

Του/της ………………………………………………..

…………………………………………..……

όνομα πατέρα: ………………………………

ειδικότητα (ΠΕ): ……………………………

ΑΜ: …………………………………..………


Σχολείο οργανικής θέσης: ………………..

…………………………………………………


Σχολείο που υπηρετώ: ……………………

………………………………………………...

Τηλ. Σχολείου: ……………………………..


Έτος εγγραφής στο Ταμείο: ……………….


Δ/νση κατοικίας: …………………………….

………………………………………………...

Τηλ. Κατοικίας: ……………………………..

Τηλ. Κινητό: ………………….…………….

email: ………………………………………

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος»


Ιωάννινα, …………………………… 201….

 

Προς


Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

 

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε οικονομικό βοήθημα ……………..……..€ από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων του οποίου είμαι μέλος.

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ταυτόχρονα ότι αποδέχομαι η αποπληρωμή του οικονομικού βοηθήματος να γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία μου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δηλώνω επίσης ότι σε περίπτωση που συνταξιοδοτηθώ ή μετατεθώ ή για οποιονδήποτε λόγο πάψω να μισθοδοτούμαι από τη Δ/νση ΠΕ Ιωαννίνων  κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του οικονομικού βοηθήματος που έλαβα, θα φροντίσω να ενημερώσω έγκαιρα το Δ. Σ. του Ταμείου και να αποπληρώσω το υπόλοιπό του.

Ο/Η αιτ…………………

 

 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ